Obdelava osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Vesna Potecin, direktorica zasebnega zavoda Mali Mehurčki

Krpanova ul 13, 6000 Koper

gsm: 041 612 377

e-mail: info@mehurcki.si

 

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo podatki, ki jih obdeluje vrtec, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora).

 

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo le-teh

Zasebni zavod vrtec Mali Mehurčki obdeluje podatke otrok, staršev, zaposlenih, članov organov vrtca ter občasno drugih oseb, ki nam morajo za to podpisati ustrezno soglasje.

Osebne podatke otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno- izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno ravnanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev otrok.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov vrtca obdelujemo zaradi administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke obdelujemo in pridobivamo na podlagi predpisov, ali pa po predhodno izraženi volji (soglasje) staršev, zaposlenih ali članov organov vrtca.

 

Zakonski pravni temelji vrtca za obdelavo osebnih podatkov:

 

  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Url RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
  • Zakon o delovnih razmerjih
  • Zakon o vrtcih
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje

posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic se izvede s poslano pisno zahtevo na naslov vrtca. Preklic posameznika ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jih je vrtec izvajal pred preklicem..

V kolikor posameznik meni, da vrtec obdeluje osebne podatke v nasprotju z veljavno zakonodajo, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebne podatke obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja. Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom, bo vrtec hranil osebne podatke le do poteka predpisanega roka hrambe.